02213.767.188

THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2017-2021

Trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch bện Covid-19, căn cứ theo Thông báo vê việc thi, kiểm tra và đánh giá học phần trong thời gian dịch Covid-19.

Khoa Công Nghệ Thông tin trân trọng thông báo lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho các sinh viên đại học chính quy  khóa 2017-2021 như sau

1. Thời gian bảo vệ – Địa điểm – ID Phòng bảo vệ

Thời gian bắt đầu : 7h45 các ngày hội đồng làm việc

Địa điểm: Bảo vệ Online

Địa chỉ phòng bảo vệ:

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2017-2021, HỌC KỲ BỔ SUNG KHÓA 2016-2020
STT Họ và tên Nhiệm vụ Link Online
Hội đồng 1: TK15.2 – Thứ 2 ngày 28/06/2021 http://meet.google.com/yfd-jcwg-dwu
1 TS. Vũ Khánh Quý Chủ tịch HĐ
2 ThS. Nguyễn Thị Thanh Huệ Thư ký
3 ThS. Phạm Quốc Hùng Ủy viên
Hội đồng 2: TK15.2 – Thứ 2 ngày 28/06/2021 https://meet.google.com/phg-rwvq-odj
1 TS. Nguyễn Duy Tân Chủ tịch HĐ
2 ThS. Đặng Vân Anh Thư ký
3 ThS. Vi Hoài Nam Ủy viên
Hội đồng 3: TK15.2 – Thứ 2 ngày 28/06/2021 https://meet.google.com/vmn-emve-mmo
1 TS. Phạm Minh Chuẩn Chủ tịch HĐ
2 ThS. Vũ Xuân Thắng Thư ký
3 TS. Nguyễn Đình Chiến Ủy viên
Hội đồng 4: TK15.3 – Thứ 7 ngày 26/06/2021 https://meet.google.com/sko-bxmd-ksc
1 TS. Nguyễn Đình Chiến Chủ tịch HĐ
2 ThS. Ngô Thị Lan Anh Thư ký
3 TS. Vũ Huy Thế Ủy viên
Hội đồng 5: TK15.3 – Thứ 7 ngày 26/06/2021 https://meet.google.com/sko-bxmd-ksc
1 TS. Phạm Ngọc Hưng Chủ tịch HĐ
2 ThS. Trần Thị Phương Thư ký
3 ThS. Chu Bá Thành Ủy viên
Hội đồng 6: TK15.1 – Thứ 5 ngày 01/07/2021 https://meet.google.com/oji-vvfs-eyp
1 TS. Nguyễn Văn Hậu Chủ tịch HĐ
2 ThS. Đỗ Thị Thu Trang Thư ký
3 ThS. Nguyễn Hữu Đông Ủy viên
Hội đồng 7: TK15.1 – Thứ 5 ngày 01/07/2021 https://meet.google.com/vvs-pboe-nkr
1 TS. Nguyễn Văn Quyết Chủ tịch HĐ
2 ThS. Trần Đỗ Thu Hà Thư ký
3 ThS. Trịnh Thị Nhị Ủy viên
Hội đồng 8: TK15.1 – Thứ 5 ngày 01/07/2021 http://meet.google.com/yfd-jcwg-dwu
1 TS. Phạm Minh Chuẩn Chủ tịch HĐ
2 ThS. Nguyễn Thị Thanh Huệ Thư ký
3 ThS. Vũ Xuân Thắng Ủy viên
Hội đồng 9: TK15.5 – Thứ 5 ngày 01/07/2021 https://meet.google.com/xjs-ghnq-qez
1 TS. Phạm Ngọc Hưng Chủ tịch HĐ
2 ThS. Trần Thị Phương Thư ký
3 ThS. Ngô Thanh Huyền Ủy viên
Hội đồng 10: TK15.5 – Thứ 5 ngày 01/07/2021 Meeting ID: 599 731 7827
Passcode: 123456
1 TS. Chu Thị Minh Huệ Chủ tịch HĐ
2 ThS. Nguyễn Hoàng Điệp Thư ký
3 ThS. Đặng Vân Anh Ủy viên
Hội đồng 11: TK15.5 – Thứ 5 ngày 01/07/2021 https://meet.google.com/fyd-zgcc-mov
1 TS. Nguyễn Minh Tiến Chủ tịch HĐ
2 ThS. Ngô Thị Lan Anh Thư ký
3 TS. Nguyễn Đình Chiến Ủy viên
Hội đồng 12: TK15.6 – Thứ 6 ngày 02/07/2021 Meeting ID: 599 731 7827
Passcode: 123456
1 TS. Chu Thị Minh Huệ Chủ tịch HĐ
2 ThS. Nguyễn Hoàng Điệp Thư ký
3 ThS. Ngô Thanh Huyền Ủy viên
Hội đồng 13: TK15.6 – Thứ 6 ngày 02/07/2021 https://meet.google.com/fgk-wzrc-koc
1 TS. Nguyễn Văn Quyết Chủ tịch HĐ
2 ThS. Đỗ Thị Thu Trang Thư ký
3 TS. Nguyễn Minh Tiến Ủy viên
Hội đồng 14: TK15.7 – Thứ 6 ngày 02/07/2021 https://meet.google.com/vvs-pboe-nkr
1 TS. Nguyễn Duy Tân Chủ tịch HĐ
2 ThS. Trần Đỗ Thu Hà Thư ký
3 ThS. Đặng Vân Anh Ủy viên
Hội đồng 15: TK15.7 – Thứ 6 ngày 02/07/2021 https://meet.google.com/fyd-zgcc-mov
1 TS. Nguyễn Đình Chiến Chủ tịch HĐ
2 ThS. Ngô Thị Lan Anh Thư ký
3 ThS.Trịnh Thị Nhị Ủy viên
Hội đồng 16: TK15.7 – Thứ 6 ngày 02/07/2021 https://meet.google.com/xjs-ghnq-qez
1 TS. Phạm Ngọc Hưng Chủ tịch HĐ
2 ThS. Trần Thị Phương Thư ký
3 ThS. Nguyễn Hữu Đông Ủy viên
Hội đồng 17: TK15.7 – Thứ 6 ngày 02/07/2021 http://meet.google.com/yfd-jcwg-dwu
1 TS. Nguyễn Văn Hậu Chủ tịch HĐ
2 ThS. Nguyễn Thị Thanh Huệ Thư ký
3 ThS. Vũ Xuân Thắng Ủy viên
Hội đồng 18: TK15.4 – Thứ 7 ngày 03/07/2021 https://meet.google.com/mdw-mahb-yyc
1 TS. Phạm Minh Chuẩn Chủ tịch HĐ
2 ThS. Đỗ Thị Thu Trang Thư ký
3 ThS. Nguyễn Hữu Đông Ủy viên
Hội đồng 19: TK15.4 – Thứ 7 ngày 03/07/2021 https://meet.google.com/vvs-pboe-nkr
1 TS. Nguyễn Duy Tân Chủ tịch HĐ
2 ThS. Trần Đỗ Thu Hà Thư ký
3 Ths. Trần Thị Phương Ủy viên
Hội đồng 20: TK15.4 – Thứ 7 ngày 03/07/2021 Meeting ID: 599 731 7827
Passcode: 123456
1 TS. Chu Thị Minh Huệ Chủ tịch HĐ
2 ThS. Nguyễn Hoàng Điệp Thư ký
3 ThS.Trịnh Thị Nhị Ủy viên

2. Quyết định thành lập hội đồng đánh giá đồ án tốt nghiệp Đại học hệ chính quy ngành Công nghệ Thông tin năm 2021

3. Danh sách sinh viên tham gia bảo vệ: 

Danh sách SV bảo vệ tại đây