02213.767.188

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VÀ BÌNH XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2020-2021

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VÀ BÌNH XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2020-2021

Danh sách công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021: Khoa Công nghệ Thông tin

QD SO 2001.CNTT