Khoa Công nghệ thông tin có 6 đơn vị trực thuộc:

  • Ba bộ môn quản lý ngành đào tạo và sinh viên:
  1. Bộ môn Công nghệ phần mềm
  2. Bộ môn Kỹ thuật máy tính
  3. Bộ môn Mạng máy tính và truyền thông
  • Ba trung Tâm
  1. Trung tâm HY Aptech: CNTT&TT
  2. Trung tâm Phát triển phần mềm
  3. Trâm tâm Trí tuệ nhân tạo