02213.767.188

Ban lãnh đạo khoa

1. Tiến sĩ Phạm Ngọc Hưng – Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa

Quản lý, điều hành chung mọi mặt hoạt động của Khoa và trực tiếp đảm nhiệm các mảng việc sau:

 • Chiến lược phát triển
 • Công tác nhân sự
 • Công tác tài chính
 • Công tác cơ sở vật chất
 • Công tác đối ngoại
 • Công tác thanh tra, thi đua khen thưởng
 • Hợp tác và gắn kết với doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo
 • Phát triển và triển khai các sản phẩm và dịch vụ CNTT
 • Các công việc khác do Nhà trường giao.

2. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hậu- Phó trưởng khoa

Giúp việc cho Trưởng khoa; xử lý công việc được Trưởng khoa giao hoặc khi Trưởng khoa đi vắng. Cụ thể đảm nhận các mảng việc sau:

 • Triển khai kế hoạch đào tạo, học lại, thi lại, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp;
 • Triển khai xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo;
 • Chỉ đạo xây dựng và phát triển hệ thống giáo trình, học liệu.
 • Chỉ đạo triển khai thực hiện các chuẩn đầu ra chuyên môn.
 • Chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quy trình quản lý (ISO) của Khoa
 • Công tác học sinh sinh viên; công tác lưu vết sinh viên.
 • Công tác thực tập doanh nghiệp của sinh viên.
 • Công tác phân chuyên ngành.
 • Công tác phân công giáo viên chủ nhiệm.
 • Chủ trì các hội đồng xét ngừng học, thôi học, xét tốt nghiệp của Khoa.
 • Trưởng khoa/Hội đồng khoa học khoa phê duyệt về chủ trương.
 • Kiểm tra và ký duyệt bảng thống kê thừa giờ, học lại, thi lại, học cải thiện gửi từ các bộ phận.
 • Xử lý các đơn từ, kiến nghị, thắc mắc của GV, HSSV và phụ huynh học sinh liên quan đến đào tạo.
 • Chỉ đạo lập và ký duyệt danh sách các thành viên tham gia các ban coi thi, ra đề, chấm thi tại các hội đồng thi được Nhà trường phân công.
 • Thanh tra, kiểm tra và giám sát công tác giảng dạy của giáo viên và tình hình học tập của HSSV theo qui chế hiện hành.
 • Duyệt các loại đề thi nếu đòi hỏi phải có chữ ký của lãnh đạo khoa.
 • Lập lịch công tác hàng tuần.
 • Cung cấp và duyệt các tin bài của Khoa và các tin bài gửi đăng trên website Nhà trường.
 • Thực hiện các công việc khác do Nhà trường và cấp trên giao.