TS. Nguyễn Văn Quyết

Chức vụ: Trưởng Bộ Môn

Tel: 0912.188.636

Fax: 0321.3713.015

E-mail: quyetict@gmail.com

Nơi làm việc: Phòng 204 - Tòa nhà Điều hành

Website: https://www.researchgate.net/profile/Van_Quyet_Nguyen2

Quá trình đào tạo

 • Từ 01/9/2015 - 30/08/2019: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Quốc gia Chonnam, South Korea
 • Từ 10/3/2013 - 05/09/2012: Thực tập sinh tại National Institute of Informatics, Tokyo, Japan
 • Từ 28/4/2011 - 13/01/2013: Học Thạc sỹ Công nghệ Thông tin tại Viện Công nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
 • Từ 19/8/2005 - 19/8/2009: Kỹ sư Công nghệ Thông tin tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Các môn giảng dạy:

 • Phân tích thiết kế phần mềm
 • Công nghệ Web và ứng dụng
 • Lập trình cơ sở dữ liệu với C# và SQL

Hướng nghiên cứu:

 • Parallel Computing
 • Programming Languages
 • Sofware Engineering  

Các công trình NCKH

 1. Năm 2012: Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp trường "Xây dựng giải pháp thiết kế Web Framework trên nền tảng Công nghệ .NET", đã nghiệm thu.

Các bài báo đã công bố

 1. Van-Quyet Nguyen and Kyungbaek Kim, "Estimating the Evaluation Cost of Regular Path Queries on Large Graphs", In Proceedings of the Eighth Symposium on Information and Communication Technology. ACM. Nha Trang, Vietnam, December 7-8, 2017. (Accepted)
  PDF   View
 2. Van-Quyet Nguyen and Kyungbaek Kim, "Efficient Regular Path Query Evaluation by Splitting with Unit-Subquery Cost Matrix", IEICE Transactions on Information and Systems, Vol.E100.D, No.10, pp.2648-2652, October 2017.
  PDF   View
 3. Van-Quyet Nguyen, Sinh-Ngoc Nguyen, Deokjai Choi, Kyungbaek Kim, "Location-aware Dynamic Network Provisioning", In Proceedings of the 18th Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium (APNOMS) 2017 , September 27-29, 2016, Seoul, Korea.
  PDF
 4. Van-Quyet Nguyen, Sinh-Ngoc Nguyen, Kyungbaek Kim, "Enabling Resilient Network Provisioning by using Location-Trustiness", In Proceedings of KNOM Conference 2017 June 02-03, 2017, Chonnam National University, Gwangju, South Korea.
  PDF
 5. Van-Quyet Nguyen, Giang-Truong Nguyen, Sinh-Ngoc Nguyen, Kyungbaek Kim, "Leveraging Social Media for Enriching Disaster related Location Trustiness", Journal of Digital Contents Society Vol.18 No.3 pp. 567-575, June , 2017.
  PDF
 6. Van-Quyet Nguyen and Kyungbaek Kim, "Performance Evaluation between Hive on MapReduce and Spark SQL with BigBench and PAT", In Proceedings of KISM Spring Conference April 28-29, 2017, Seoul National University, Seoul, South Korea.
  PDF
 7. Van-Quyet Nguyen, Sinh Ngoc Nguyen, Giang Truong Nguyen, Kyungbaek Kim, "Design of a Disaster Big Data Platform for Collecting and Analyzing Social Media", In Proceedings of KIPS Spring Conference April 28-29, 2017, Jeju National University, Jeju, South Korea.
  PDF
 8. Van-Quyet Nguyen, Sinh Ngoc Nguyen, Kyungbaek Kim, "Design of a Platform for Collecting and Analyzing Agricultural BigData", Journal of Digital Contents Society Vol.18 No.1 pp. 149-158, Feburary 28, 2017.
  PDF
 9. Sinh Ngoc Nguyen, Van-Quyet Nguyen, Kyungbaek Kim, "Analysis of Legacy Middlebox Driven Security Threats of Software Defined Network", KNOM Review Vol.19 No.2 pp. 13-25, December 31, 2016.
  PDF
 10. Van-Quyet Nguyen, Sinh Ngoc Nguyen, Duc Tiep Vu, Kyungbaek Kim, "Design and Implementation of Big Data Platform for Image Processing in Agriculture", In Proceedings of KIPS Fall Conference November 04-05, 2016, Pusan National University, Busan, South Korea.
  PDF
 11. Van-Quyet Nguyen, Sinh Ngoc Nguyen, Duc Tiep Vu, Kyungbaek Kim, "The Performance Comparison of Hadoop and Spark in Agriculture Big Data Processing", In Proceedings of KISM Fall Conference October 28-29, 2016, Honam University, Gwangju, South Korea.
  PDF
 12. Sinh Ngoc Nguyen, Van-Quyet Nguyen, Duc Tiep Vu, Kyungbaek Kim, "Design a Big Data platform for Collection and Analysis of Disaster Information", In Proceedings of KISM Fall Conference October 28-29, 2016, Honam University, Gwangju, South Korea.
  PDF
 13. Van-Quyet Nguyen, Sinh Ngoc Nguyen, Duc Tiep Vu, Kyungbaek Kim, "Design and Implementation of a Crawling Agriculture Product Prices System based on Hadoop and Flume", In Proceedings of KISM Fall Conference October 28-29, 2016, Honam University, Gwangju, South Korea.
  PDF
 14. Sinh Ngoc Nguyen, Van-Quyet Nguyen, Kyungbaek Kim, "Comparison the query time of searching data on HBase and HDFS", In Proceedings of KISM Fall Conference October 28-29, 2016, Honam University, Gwangju, South Korea.
  PDF
 15. Gde Dharma N., Quyet Nguyen-Van, Tiep Vu Duc, Ngoc Nguyen-Sinh, Alvin Prayuda J.D., Kyungbaek Kim, Deokjai Choi, "Design of Service Abstraction Model for Enhancing Network Provision in Future Network", In Proceedings of the 18th Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium (APNOMS) 2016 , October 5-7, 2016, Kanazawa, Japan.
  PDF
 16. Tiep Vu Duc, Quyet Nguyen-Van, Kyungbaek Kim, "Design and Implementation of Geo-Social information based Personalized Warning Notification system", Smart Media Journal Vol.5 No.2 pp. 42-50, June 30, 2016.
  PDF
 17. Quyet Nguyen-Van, Ngoc Nguyen-Sinh, Kyungbaek Kim, "VLTNet: A framework for Visualizaing location trustiness weighted Network Topology", In Proceedings of KISM Spring Conference April 29-30, 2016, Silla University, Busan, South Korea.
  PDF
 18. Ngoc Nguyen-Sinh, Quyet Nguyen-Van, Kyungbaek Kim, "Design of Spark based Agricultural Big Data Analysis Platform", In Proceedings of KISM Spring Conference April 29-30, 2016, Silla University, Busan, South Korea.
  PDF
 19. Nguyen Van Quyet, Kyungbaek Kim, "Study on Location Trustiness based on Multimodal Information.", In Proceedings of the 4th International Conference on Smart Media and Applications (SMA), January 11-12, Danang, Vietnam.
  PDF
 20. Quyet Nguyen-Van, Le-Duc Tung, Zhenjiang Hu: "Minimizing data transfers for regular reachability queries on distributed graphs."  Proceedings of the Fourth Symposium on Information and Communication Technology. ACM, 2013. Pages 325-334
 21. Le-Duc Tung, Quyet Nguyen-Van, Zhenjiang Hu: "Efficient query evaluation on distributed graphs with Hadoop environment" Proceedings of the Fourth Symposium on Information and Communication Technology. ACM, 2013. Pages 311-319