ThS. Chu Thị Minh Huệ

Chức vụ: Giảng viên

Tel: 0982-817-393

Fax: 02313.713.015

E-mail: huectm@gmail.com

Nơi làm việc: Phòng 204 - Tòa nhà Điều hành

Website: http://fit.utehy.edu.vn/

Quá trình đào tạo:

-      8/2000 đến 8/2003: Học cử nhân tại Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật I

-      10/2005 đến 4/2007: Học đại học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

-      11/2009 - 11/2011: Học cao học tại ĐH Công nghệ - ĐH Quốc Gia Hà Nội

-      12/2012 – nay: Nghiên cứu sinh tại ĐH Công nghệ - ĐH Quốc Gia Hà Nội

Các môn giảng dạy:

-      Tin học đại cương

-      Cơ sở kỹ thuật lập trình

-      Lập trình hướng đối tượng

-      Lập trình Winform

-      Phân tích thiết kế phần mềm

-      Phân tích thiết kế hướng đối tượng

Các lĩnh vực nghiên cứu:

-  Algorithms

-  Software Testing/Software Verification

-  Model – Driven SoftWare Engineering

Hồ sơ

1)   Thành tích nghiên cứu khoa học:

-      10/2008-10/2009, Tham gia cứu khoa học cấp trường “Kiểm duyệt nội dung văn bản”, đã nghiệm thu.

-      10/2013 – 5/2014, Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Nghiên cứu phương pháp kiểm thử dựa trên mô hình (Model – Based Testing) và kỹ thuật mô hình hóa chuyên biệt miền áp dụng cho kiểm thử dựa trên mô hình”, đã nghiệm thu

-      Báo cáo hội thảo công nghệ thông tin @'11 “TỪ LƯỢC ĐỒ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG ĐẾN MÔ HÌNH HÓA CHUYÊN BIỆT MIỀN”.

2)   Các bài báo, xuất bản:

-          Chu Thị Minh Huệ, Đặng Đức Hạnh. “Ngôn ngữ mô hình hóa chuyên biệt miền cho mô hình bảo mật RBAC” tạp chí  Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự của viện khoa học và công nghệ quân sự, số 16/ tháng 12-2011.16/ tháng 12-2011

-          Chu Thị Minh Huệ, Nguyễn Ngọc Bình, Đặng Đức Hạnh, “Hướng tiếp cận mô hình hóa chuyên biệt miền cho kiểm thử dựa trên mô hình”, tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 3 năm 2014.