ThS. Đào Anh Hiển

Chức vụ: Giảng viên

Tel: 0983.264.436

Fax: 02313.713.015

E-mail: hienda@utehy.edu.vn

Nơi làm việc: Phòng 204 - Tòa nhà Điều hành

Website: http://fit.utehy.edu.vn/

Quá trình đào tạo:

04/2006 đến 11/2007: Học Đại học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

11/2009 đến 11/2011: Học Cao học tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Các môn giảng dạy:

1.    Lập trình hướng đối tượng

2.    Phân tích thiết kế phần mềm

3.    Phân tích thiết kế hướng đối tượng

4.    Lập trình mạng

Các lĩnh vực nghiên cứu:

-  Object Oriented Technology

-  Software Verification and Testing

-  Software Architecture

Hồ sơ

1)   Thành tích nghiên cứu khoa học:

- Thành viên đề tài cấp bộ, “Nghiên cứu, đề xuất hệ thống bảo mật thực thi an toàn mã ngoại lai trên máy tính”, năm 2011.

- Chủ nhiệm đề tài cấp trường, “Xây dựng hệ thống kiểm thử phần mềm tự động”, năm 2012.

- Thành viên đề tài cấp trường, “Kiểm tra và khắc phục mã nguồn về khả năng truy cập thuận tiện các ứng dụng web trên mobile”, năm 2012

2)   Các bài báo, xuất bản

          1. Phạm Ngọc Hùng, Đào Anh Hiển, Nguyễn Ánh Nguyệt, Nguyễn Việt Hà, "Đặc tả và kiểm chứng tính bất biến của các hệ đa tác tử", Tạp chí khoa học (Khoa học tự nhiên và công nghệ), Đại học quốc gia Hà Nội, Vol. 27, no. 4, pp. 225-232, 2011.

          2. Phạm Ngọc Hùng, Nguyễn Trọng Khánh, Đào Anh Hiển và Nguyễn Việt Hà, "Phương pháp hiệu quả cho việc kiểm chứng lại phần mềm dựa trên thành phần trong ngữ cảnh tiến hóa", Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia FAIR lần thứ 5, pp. 101-110, 2011.

          3. Đào Anh Hiển, Lê Thị Thu Hương, Hoàng Quốc Việt, “Một cách tiếp cận xây dựng công cụ kiểm thử tự động”, Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Công nghệ quân sự, pp. 12 – 17, 11/2012.

          4. Lê Thị Thu Hương, Đào Anh Hiển, “Kiểm tra mã nguồn về khả năng truy cập thuận tiện các ứng dụng Web trên Mobile”, Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Công nghệ quân sự, pp. 169 – 176, 11/2012.