Chiến lược phát triển

1. Quan điểm phát triển

 • Phát triển để không ngừng nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục tạo ra sản phẩm giáo dục có chất lượng ngày càng cao đáp ứng nhu cầu xã hội.
 • Phát triển để cung cấp các dịch vụ giáo dục tốt nhất nhằm tạo môi trường học tập cạnh tranh, công bằng, thách thức để sinh viên phát triển toàn diện.
 • Phát triển để nâng cao đời sống cán bộ/giáo viên, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi nhất để mọi người đều có cơ hội phát triển ở mức cao.

2. Mục tiêu

 • Mục tiêu chung

- Phấn đấu đến năm 2020 trở thành nhà cung cấp nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) có chất lượng hàng đầu Việt Nam.

- Phấn đấu để xây dựng một phong cách văn hóa riêng dựa trên sự tận tâm, tận tình và tận tụy để Khoa trở thành điểm đến mơ ước của mỗi người học.

- Từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của cán bộ/giáo viên

 • Mục tiêu cụ thể

- Đến năm 2010 là đơn vị có dịch vụ đào tạo tốt nhất của Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Tỷ lệ giáo viên/sinh viên đạt 1/25; giáo viên đáp ứng tiêu chuẩn giáo viên đại học theo định hướng nghề nghiệp-ứng dụng (giáo viên ĐHNN-ƯD) đạt 50%.

- Đến năm 2013 là đơn vị đào tạo CNTT có chất lượng hàng đầu khu vực. Tỷ lệ giáo viên/sinh viên đạt 1/20; giáo viên ĐHNN-ƯD đạt 70%; tiến sỹ 10%.

- Đến năm 2018 là đơn vị đào tạo CNTT có chất lượng hàng đầu Miền Bắc. Tỷ lệ giáo viên/sinh viên đạt 1/15; giáo viên ĐHNN-ƯD đạt 80%; tiến sỹ 30%.

- Đến năm 2020 là đơn vị đào tạo CNTT có chất lượng hàng đầu Việt Nam. Tỷ lệ giáo viên/sinh viên đạt 1/10-15; giáo viên ĐHNN-ƯD đạt 90%; tiến sỹ 40%.

3. Chiến lược phát triển

 • Ưu tiên đào tạo trình độ đại học và sau đại học. Tập trung đào tạo các chuyên ngành mũi nhọn là thế mạnh của Khoa theo chương trình định hướng nghề nghiệp-ứng dụng.
 • Đặc biệt coi trọng công tác tuyển dụng, phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuẩn giáo viên đại học định hướng nghề nghiệp-ứng dụng.
 • Ưu tiên phát triển mối quan hệ hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp tại thị trường lao động.
 • Ưu tiên phát triển các chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo.
 • Gắn đào tạo với nghiên cứu và thực tiễn sản xuất.

4. Giải pháp phát triển

 • Đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục

o Đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục theo định hướng nghề nghiệp-ứng dụng.

 • Phát triển đội ngũ nhà giáo, đổi mới phương pháp giáo dục

o Phát huy thế mạnh hiện có tạo ra một phong cách văn hóa riêng dựa trên sự tận tâm, tận tình và tận tụy để thu hút sinh viên giỏi vào học;

o Đổi mới công tác tuyển dụng để tuyển được giáo viên có năng lực làm việc thực sự; phát hiện sớm, bồi dưỡng nhân tài từ sinh viên;

o Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuẩn giáo viên đại học theo định hướng nghề nghiệp-ứng dụng;

o Phân công hướng nghiên cứu trọng điểm phục vụ đào tạo;

o Tăng cường tổ chức hoặc tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ;

o Đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường ứng dụng công nghệ dạy học để nâng cao hiệu quả và chất lượng dạy và học;

o Xây dựng cơ chế để huy động sinh viên tham gia tích cực vào công tác đào tạo.

 • Đổi mới quản lý giáo dục

o Tổ chức và vận hành hệ thống theo mô hình doanh nghiệp;

o Chuyên nghiệp hóa đội ngũ quản lý;

o Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý và đào tạo;

o Nâng cao hiệu quả chấp hành.

 • Phát triển hài hòa hệ thống: Nghiên cứu - Đào tạo - Ứng dụng - Chuyển giao

o Phát triển các viện nghiên cứu ứng dụng và phòng thí nghiệm trọng điểm;

o Phát triển các bộ môn chuyên môn;

o Phát triển và vận hành các trung tâm để nâng cao tính ứng dụng, tính thực tiễn của công tác đào tạo; thực hiện đa dạng hóa các hình thức đào tạo, tăng cường nguồn thu phục vụ đào tạo và tạo môi trường trải nghiệm thực tế cho giáo viên và sinh viên;

o Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động nghiên cứu-ứng dụng-chuyển giao để nâng cao đời sống cán bộ/giáo viên.

 • Tăng cường nguồn tài chính, cơ sở vật chất cho giáo dục

o Lập kế hoạch tận dụng hiệu quả nguồn ngân sách đầu tư cho giáo dục;

o Khai thác tối đa các nguồn đầu tư từ các dự án hoặc từ nước ngoài;

o Gắn hoạt động học tập với hoạt động sản xuất để giảm chi phí đào tạo;

o Khuyến khích mọi nguồn lực trong và ngoài trường đầu tư cho giáo dục.

 • Đẩy mạnh hợp tác về giáo dục

o Xây dựng, củng cố và duy trì bền vững mối quan hệ với thế giới việc làm;

o Phát triển mối quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước về đào tạo.