Danh sách Bộ môn - Trung tâm

Khoa Công nghệ Thông tin gồm 3 bộ môn và 1 trung tâm:

  1. Bộ môn Công nghệ phần mềm
  2. Bộ môn Kỹ thuật máy tính
  3. Bộ môn Mạng máy tính và truyền thông
  4. Trung tâm Hưng Yên Aptech: CNTT&TT