Bài báo công bố

Năm 2014

 

STT

Tên bài báo

Nhóm tác giả

Public

1

Phát hiện và khoanh vùng giả mạo trong các cơ sở dữ liệu quan hệ bằng thủy vân

Lưu Thị Bích Hương,
Bùi Thế Hồng

Chuyên san “Các công trình Nghiên cứu, Phát triển và Ứng dụng CNTT&TT”

2

Đảm bảo sự toàn vẹn của cơ sở dữ liệu quan hệ với các dữ liệu kiểu văn bản bằng kỹ thuật thủy vân

Lưu Thị Bích Hương,
Bùi Thế Hồng

Tạp chí Tin học và Điều khiển học

3

Hệ thống gợi ý công việc

Phạm Minh Chuẩn,
Lê Thanh Hương,
Trần Đình Khang
 

Kỷ yếu Hội thảo Fair 6/2014;
ISNN: 978-604-913-300-8

4

Hệ thống quản lý phòng thực hành theo mô hình Domain

Lê Văn Vịnh,
Phạm Minh Chuẩn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHSPKT Hưng Yên

5

Quadratic algorithms for testing of codes and ⋄-codes

Nguyen Dinh Han,
Ho Ngoc Vinh,
Dang Quyet Thang,
Phan Trung Huy

Fundamenta Informaticae

6

A Scheme for Data Confidentiality in Cloud-assisted Wireless Body Area Networks

Nguyen Dinh Han,
Longzhe Han,
Dao Minh Tuan,
Hoh Peter In,
Minho Jo

Information Sciences

7

Cross-layer Video Streaming Mechanism over Cognitive Radio Ad-hoc Information Centric Networks

Longzhe Han,
Nguyen Dinh Han,
Seung-Seok Kang,
Hoh Peter In

KSII Transactions on Internet and Information Systems

8

Performance Estimation of Korean LTE-based Train Control and Communication System

Nguyen Dinh Han,
Dong Hyeon Kim,
Alshaima Mohammed,
Byungsik Yoon,
Sookjin Lee,
Hoh Peter In,
Minho Jo

In Proceedings of KSII Conference

9

In Proceedings of KSII Conference

Nguyen Minh Quy, Huynh Quyet Thang, Ho Khanh Lam

American Journal of Networks and Communications

10

A Survey: Energy Exhausting Attacks in MAC Protocols in WBANs

Minho Jo
Longzhe Han
Nguyen Duy Tan
and Hoh Peter In

Telecommunication Systems (SCI, IF: 1.027)

11

DFTBC: Data Fusion and Tree-Based Clustering Routing Protocol for Energy-Efficient in Wireless Sensor Networks

Nguyen Duy Tan,
Nguyen Dinh Viet

KSE 2014

12

Tiếp cận phương pháp tổng hợp dữ liệu nhiều cảm biến trong mạng cảm biến không dây bằng lý thuyết tập thô

Duong Viet Huy, Nguyen Duy Tan, Ho Duc Ai,and Nguyen Dinh Viet

Hội thảo quốc gia FAIR

13

Phương pháp tính tần số cơ bản áp dụng cho tiếng nói tiếng Việt

Phạm Ngọc Hưng, Trịnh Văn Loan, Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Thị Thanh Vân

Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường ĐHSPKT Hưng Yên

14

Phân tích và đánh giá hiệu năng mạng 4G/LTE-Advanced

Vũ Khánh Quý
Nguyễn Chiến Trinh
Hồ Khánh Lâm

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Trường Đại học SPKT Hưng Yên ISSN 2354-0575

15

trích chọn đặc trưng minutiae trong nhận dạng vân tay

Phạm Quốc Hùng;
Phạm Ngọc Hưng;
Nguyễn Thị Thanh Vân

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Trường Đại học SPKT Hưng Yên ISSN 2354-0575

16

Representative Encodings to Translate Finite CSPs into SAT

Pedro Barahona,
Steffen Hölldobler
and Van-Hau Nguyen

In H. Simonis, editor, Proceedings
11th International Conference on Integration
of Artificial Intelligence and Operations Research
Techniques in Constraint Programming (CPAIOR),
volume 8451 of Lecture Notes in Computer Science,
pages 251–267, Berlin, Heidelberg, 2014. Springer-Verlag.

17

Solving the All-Interval Series Problem: SAT vs. CP

Van-Hau Nguyen
and Thai Mai Son

In 5th International
Symposium on Information and
Communication Technology,
SoICT14, December 04 - 05, 2014

18

Hướng tiếp cận mô hình hóa chuyên biệt miền cho kiểm thử dựa trên mô hình

Chu Thị Minh Huệ, Nguyễn Ngọc Bình, Đặng Đức Hạnh

Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường ĐHSPKT Hưng Yên

Năm 2013

STT

Tên bài báo

Nhóm tác giả

Public

1

Minimizing data transfers for regular reachability queries on distributed graph

1. Quyet Nguyen-Van

2. Le Duc-Tung

3. Zhenjiang Hu

Proceedings of the Fourth Symposium on Information and Communication Technology. ACM, 2013. Pages 325-334

2

Efficient query evaluation on distributed graphs with Hadoop environment

1. Le Duc-Tung

2. Quyet Nguyen-Van

3. Zhenjiang Hu

Proceedings of the Fourth Symposium on Information and Communication Technology. ACM, 2013. Pages 311-319

3

…..

 

 

 

Năm 2012

STT

Tên bài báo

Nhóm tác giả

Public

1

KIỂM THỬ HIỆU NĂNG CỦA KIẾN TRÚC CHIP ĐA LÕI

1. Nguyễn Minh Quý
2. Hồ Khánh Lâm

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Quân sự; ISSN 1859 - 1043

2

TỐI ƯU HÓA KẾT NỐI BẢNG TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ DỮ LIỆU SONG SONG HIVE SỬ DỤNG CÁC HÀM DO NGƯỜI DÙNG ĐỊNH NGHĨA

1. Nguyễn Minh Quý
2. Hồ Khánh Lâm
3. Huỳnh Quyết Thắng

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Quân sự; ISSN 1859 - 1043

3

CẢI THIỆN HIỆU NĂNG CỦA HỆ THỐNG NHẬN DẠNG TIẾNG VIỆT NÓI BẰNG PHƯƠNG
PHÁP XỬ LÝ LƯỚI TỪ HẬU NGHIỆM

1. Phạm Hồng Quang
2. Trịnh Văn Loan
3. Phạm Ngọc Hưng
4. Đào Thị Thu Diệp

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Quân sự; ISSN 1859 - 1043

4

SOLVING HIDOKUS USING SAT SOLVERS – EXTENDED ABSTRACT

1. Steffen H¨olldobler
2. Norbert Manthey
3. Van Hau Nguyen
4. Peter Steinke

Proc. INFOCOM-5, ISSN 2219-293X, pages 208-212

5

VNLOC: A REAL–TIME NEWS EVENT EXTRACTION FRAMEWORK FOR VIETNAMESE

1. Mai-Vu Tran
2. Minh-Hoang Nguyen
3. Sy-Quan Nguyen
4. Minh-Tien Nguyen
5. Xuan-Hieu Phan

KSE'2012 :161-166, Da Nang, August 17-19, 2012

6

ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN ẢNH SỐ GIẢ MẠO

1. Nguyễn Hữu Tuyên
2. Phạm Quốc Hùng

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Quân sự; ISSN 1859 - 1043

7

SỬ DỤNG NGÔN NGỮ R TRONG BÀI TOÁN PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN

1. Phạm Quốc Hùng
2. Phạm Ngọc Hưng
3. Nguyễn Thị Thanh Vân

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Quân sự; ISSN 1859 - 1043

8

KẾT HỢP LUẬT NGỮ NGHĨA VÀ HỌC MÁY CHO BÀI TOÁN PHÂN LỚP VĂN BẢN CHỨA SỰ KIỆN DỊCH BỆNH

1. Nguyễn Minh Tiến
2. Trần Mai Vũ
3. Nguyễn Trí Thành

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Quân sự; ISSN 1859 - 1043

9

MỘT CÁCH TIẾP CẬN XÂY DỰNG CÔNG CỤ KIỂM THỬ PHẦN MỀM TỰ ĐỘNG

1. Đào Anh Hiển
2. Lê Thị Thu Hương
3. Hoàng Quốc Việt

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Quân sự; ISSN 1859 - 1043

10

KIỂM TRA MÃ NGUỒN VỀ KHẢ NĂNG TRUY CẬP THUẬN TIỆN ỨNG DỤNG WEB TRÊN MOBILE

1. Lê Thị Thu Hương
2. Đào Anh Hiển

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Quân sự; ISSN 1859 - 1043

11

ỨNG DỤNG LUẬT KẾT HỢP ĐỂ
KINH DOANH TÀI CHÍNH

1. Nguyễn Bá Tường
2. Nguyễn Thị Hải Năng

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Quân sự; ISSN 1859 - 1043

12

TÓM TẮT VĂN BẢN TIẾNG VIỆT
HƯỚNG TRUY VẤN

1. Nguyễn Thị Thanh Huệ
2. Đỗ Thị Thu Trang

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Quân sự; ISSN 1859 - 1043

13

CÁC TÍNH CHẤT CỦA HỆ SỐ PHỤ THUỘC k

1. Nguyễn Hữu Đông
2. Phùng Thị Thu Hiền
3. Nguyễn Bá Tường

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Quân sự; ISSN 1859 - 1043

14

MẠNG NƠRON KOHONEN VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG

1. Vũ Thị Giang
2. Nguyễn Quang Hoan

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Quân sự; ISSN 1859 - 1043

15

AN TOÀN THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Đặng Vân Anh

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Quân sự; ISSN 1859 - 1043

16

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG DOANH NGHIỆP VỚI IPV6 THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP

1. Nguyễn Chiến Trinh
2. Vũ Khánh Quý

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Quân sự; ISSN 1859 - 1043

17

TẬP THÔ VÀ CÁC TÍNH CHẤT CỦA VÙNG DƯƠNG

1. Nguyễn Hữu Đông
2. Phùng Thị Thu Hiền
3. Nguyễn Bá Tường

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Quân sự; ISSN 1859 - 1043

18

LƯỢNG HÓA SỐ CÁC TẬP THÔ TRONG KHÔNG GIAN XẤP XỈ PAWLAK

1. Nguyễn Hữu Đông
2. Lê Thị Thu Hương
3. Nguyễn Duy Tân

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Quân sự; ISSN 1859 - 1043

 

Năm 2011

STT

Tên bài báo

Nhóm tác giả

Public

1

CÔNG NGHỆ MẠNG RIÊNG ẢO
& ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Vũ Khánh Quý

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Quân sự; ISSN 1859 - 1043

2

MỘT PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN NHANH THAM SỐ CHO HỆ THỐNG NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI TIẾNG
VIỆT

1. Nguyễn Hồng Quang
2. Trịnh Văn Loan
3. Phạm Ngọc Hưng
4. Trần Xuân Thương

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Quân sự; ISSN 1859 - 1043

3

XÂY DỰNG KHO NGỮ LIỆU
TIẾNG VIỆT THEO CHỦ ĐỀ

1. Nguyễn Hồng Quang
2. Trịnh Văn Loan
3. Phạm Ngọc Hưng

Kỷ yếu hội thảo "Các kết quả nghiên cứu về xử lý ảnh, tiếng nói và ứng dụng", Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa, 5/2011

4

A Short Overview on Modern
Parallel SAT-Solvers

1. Steffen H¨olldobler
2. Norbert Manthey
3. Van Hau Nguyen
4. Julian Stecklina
5. Peter Steinke

Proceedings of the International 
Conference on Advanced Computer Science and Information Systems, pages 201-206, 2011. ISBN 978-979-1421-11-9

5

Hệ thống gợi ý bài báo

1. Phạm Minh Chuẩn
2. Lê Thanh Hương
3. Trần Đình Khang

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Quân sự; ISSN 1859 - 1043

6

MỘT PHƯƠNG PHÁP HIỆU QUẢ CHO KIỂM CHỨNG LẠI PHẦN MỀM DỰA TRÊN THÀNH PHẦN TRONG NGỮ CẢNH TIẾN HÓA

1. Phạm Trọng Hùng
2. Nguyễn Trọng Khánh
3. Đào Anh Hiển
4. Nguyễn Việt Hà

Fair 2011 -
Biên Hòa Đồng Nai

7

ĐẶC TẢ VÀ KIỂM CHỨNG
TÍNH BẤT BIẾN CỦA CÁC HỆ ĐA TÁC TỬ

1. Phạm Trọng Hùng
2. Đào Anh Hiển
3. Nguyễn Ánh Nguyệt
4. Nguyễn Việt Hà

Tạp chí khoa học (Khoa học tự nhiên và công nghệ), Đại học quốc gia Hà Nội, Vol. 27, no. 4, pp. 225-232, 2011

8

NGÔN NGỮ MÔ HÌNH HÓA CHUYÊN BIỆT MIỀN CHO MÔ HÌNH BẢO MẬT RBAC

1. Chu Thị Minh Huệ
2. Đặng Đức Hạnh

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Quân sự; ISSN 1859 - 1043

Năm 2010

STT

Tên bài báo

Nhóm tác giả

Public

1

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI KHOA CNTT

Nguyễn Minh Quý

Hội thảo khoa CNTT,
tháng 11/2010

2

NHỮNG BÀI HỌC RÚT RA VỀ XÂY DỰNG  KHOA CNTT TẠI HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Nguyễn Quang Hoan

Hội thảo khoa CNTT,
tháng 11/2010

3

ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI BỘ MÔN KTMT KHOA CNTT

Phạm Ngọc Hưng

Hội thảo khoa CNTT,
tháng 11/2010

4

ÁP DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÍCH CỰC TRONG QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY

Phạm Minh Chuẩn

Hội thảo khoa CNTT,
tháng 11/2010

5

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CSVC VÀ TBDH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nguyễn Đình Chiến

Hội thảo khoa CNTT,
tháng 11/2010

6

ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nguyễn Hữu Đông

Hội thảo khoa CNTT,
tháng 11/2010

7

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

Chu Bá Thành

Hội thảo khoa CNTT,
tháng 11/2010

8

QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Phạm Ngọc Hưng

Hội thảo khoa CNTT,
tháng 11/2010

9

MỘT SỐ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐHSPKT HƯNG YÊN

Nguyễn Duy Tân

Hội thảo khoa CNTT,
tháng 11/2010

10

CÁCH VIẾT BÀI BÁO KHOA HỌC

Lê Thị Thu Hương

Hội thảo khoa CNTT,
tháng 11/2010

11

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nguyễn Hoàng Điệp

Hội thảo khoa CNTT,
tháng 11/2010

12

GIẢNG VIÊN VÀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đặng Vân Anh

Hội thảo khoa CNTT,
tháng 11/2010

13

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG GIẢNG DẠY LẬP TRÌNH

Ngô Thanh Huyền

Hội thảo khoa CNTT,
tháng 11/2010

 

Năm 2007

STT

Tên bài báo

Nhóm tác giả

Public

1

SYMMETRY BREAKING AND EXTRA CONSTRAINTS FOR THE SOCIAL GOLFERS PROBLEM

1. Francisco Azevedo
2. Hau Nguyen Van

International Symmetry Conference
 (ISC 2007) Short Papers Proceedings, 2007

 

 

 

 

 

 

Năm 2006

STT

Tên bài báo

Nhóm tác giả

Public

1

EXTRA CONSTRAINTS FOR THE
SOCIAL GOLFERS PROBLEM

1. Francisco Azevedo
2. Hau Nguyen Van

13th International Conference on
Logic for Programming Artificial Intelligence and Reasoning (LPAR 2006) Short Papers Proceedings, http://www.lix.polytechnique.fr/~hermann/LPAR2006/, 2006