Bộ môn Kỹ thuật máy tính

1. Thông tin chung

        Bộ môn Kỹ thuật Máy tính (Department of Computer Engineering) là bộ môn chuyên ngành trực thuộc Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Bộ môn chịu trách nhiệm nghiên cứu và giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành hệ thống nhúng.

         Chuyên ngành Hệ thống nhúng do bộ môn đảm nhiệm được xây dựng theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có năng lực để làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước với các lĩnh vực nghề nghiệp như:

             -   Phân tích và lập trình nhúng sử dụng ngôn ngữ Assembly, C/C++, Java

             -   Tư vấn sản phẩm và các giải pháp cho khách hàng

             -   Viết báo cáo, tài liệu kỹ thuật phục vụ nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao

             -   Khảo sát các hệ thống có sẵn, và đưa ra giải pháp phát triển sản phẩm mới

             -   Phát triển các ứng dụng điều khiển trên di động

          Bộ môn được trang bị 02 phòng thí nghiệm chuyên sâu với đầy đủ các thiết bị thí nghiệm hiện đại giúp giảng viên, sinh viên nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

            Hướng nghiên cứu và đào tạo của bộ môn trong thời gian tới tập trung vào phát triển hệ thống IoT (Internet of Things)

          Website bộ môn: https://sites.google.com/site/cefitutehy

2. Nhiệm vụ chuyên môn·      

        -  Đào tạo kỹ sư, cử nhân công nghệ thông tin chuyên ngành hệ thống nhúng

        - Đảm nhiệm và giảng dạy các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành như: Cơ sở kỹ thuật lập trình, Kiến trúc máy tính, Lập trình hướng đối tượng, Tiếng anh chuyên ngành, Vi xử lý, Hệ điều hành, Hệ điều hành mã nguồn mở, Kỹ thuật điện tử tương tự số, Lập trình vi điều khiển, Hệ thống nhúng, Thiết kế hệ thống nhúng, Lập trình điều khiển thiết bị, Phát triển ứng dụng di động.

        -  Phối hợp với các bộ môn, trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ cho các cơ sở giáo dục, đào tạo và các cơ sở sản xuất kinh doanh.

3. Các hướng nghiên cứu chính

- Embedded System

- Internet of Things (IoT)

- Computer Vision

- Vietnamese Automatic Speech Recognition

- Information Security

4. Đội ngũ cán bộ

          Bộ môn Kỹ thuật máy tính hiện có tổng số 10 cán bộ đương nhiệm. Đội ngũ cán bộ của Bộ môn đa phần có trình độ thạc sỹ trở lên, bao gồm:

- Phó giáo sư: 01

- Tiến sỹ: 04

- Thạc sỹ: 02

- NCS: 02

- Đại học: 01


TS. Phạm Ngọc Hưng Phó trưởng Khoa, Phụ trách Khoa E-mail: PhamNgocHung@gmail.com Tel: 0982.713.301
PGS.TS. Trịnh Văn Loan Giảng viên thỉnh giảng E-mail: loantv@gmail.com Tel: 0903.277.732
TS. Nguyễn Đình ChiếnGiảng viênE-mail: chienql@gmail.comTel: 0962.836.394
TS. Hồ Khánh Lâm Giảng viên thỉnh giảng E-mail: lamhokhanh@gmail.com Tel: 0913.207.555
TS. Vũ Huy ThếGiảng viênE-mail: thevh.bn@gmail.comTel: 0978.823.873
ThS. Nguyễn Vinh QuyGiảng viên - Xưởng trưởng (Quản lý Cơ sở vật chất)E-mail: vinhquynguyen@gmail.comTel:0367.122.505
NCS. Chu Bá Thành Giảng viên - Chủ tịch Công đoàn khoa E-mail: nhatthanhhy@gmail.com Tel: 0901.582.882
CN. Võ Thị Thanh MaiGiáo vụ khoaE-mail: vttmai1964@gmail.comTel: 0986.254.415
NCS. Lê Trung HiếuGiảng viênE-mail: Hieult.ktmt@gmail.comTel: 0987.779.776
ThS. Trần Thị PhươngGiảng viênE-mail: phuongutehy2405@gmail.comTel: 0975.822.600

5. Thông tin liên hệ

Địa chỉ:

Nhân Hòa – Mỹ Hào – Hưng Yên

Văn phòng bộ môn:

Phòng 2ĐH202 – Tầng 2 – Tòa nhà điều hành – Cơ sở 2 - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.