Thông báo và mẫu đơn tình nguyện, mẫu danh sách xét tuyển nam sinh viên đao tạo SQDB năm 2019

Đăng ngày 23/04/2019 455 lượt xem

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN
Số 245 /TB-ĐHSPKTHY
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 17 tháng 4 năm 2019
 
THÔNG BÁO
 
V/v tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2019
Căn cứ công văn số 46/BGDĐT-GDQPAN, ngày 14/3/2019 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc Hướng dẫn quy trình tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học
đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-BGDĐT, ngày 14/3/2019 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc giao chỉ tiêu gọi nam sinh viên tốt nghiệp các cơ sở giáo dục đại học
cho các trường Quân đội để đào tạo sĩ quan dự bị năm 2019;
Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 16/4/2019, Nhà trường thông báo và yêu cầu các
đơn vị tuyên truyền tới sinh viên và thực hiện những nội dung sau đây:
1. Tiêu chuẩn và đối tượng
Nam sinh viên có đủ điều kiện về chính trị, sức khỏe, tuổi đời không quá 30
tuổi, tốt nghiệp đại học và không thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc miễn gọi
nhập ngũ trong thời bình, cụ thể:
a) Về chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn
Có lý lịch rõ ràng, đủ tiêu chuẩn chính trị để bồi dưỡng phát triển thành Đảng
viên Đảng cộng sản Việt Nam, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng,
với tổ quốc, với nhân dân, có phẩm chất đạo đức tốt, tốt nghiệp đại học năm 2019 (ưu
tiên những sinh viên có kết quả tốt nghiệp loại Khá trở lên), có chuyên môn phù hợp với yêu
cầu của Quân độ, là Đảng viên hoặc đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
b) Về thể lực
Có sức khỏe đạt từ loại 1 đến loại 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số
16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Quốc Phòng quy
định khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự (Điều kiện hình thể: Nam sinh có chiều
cao từ 1m60 và cân nặng từ 50kg trở lên).
2. Nghĩa vụ và quyền lợi
Theo Thông tư liên tịch số 170/2002/TTLT-BQP-BTC ngày 28/11/2002, sinh
viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị được phong quân hàm sĩ quan dự bị và được đăng
ký vào ngạch dự bị động viên; được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình
khi chưa có lệnh động viên; được nhận một tháng lương với cấp bậc thiếu úy; khi thi
tuyển công chức được cộng thêm 01 điểm vào kết quả thi. Sau khóa học, các trường
quân sự giới thiệu sinh viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị trở về để các trường đại
học tiếp tục giải quyết quyền lợi cho sinh viên.
 
Sinh viên có nguyện vọng tình nguyện vào phục vụ quân đội thì viết đơn tình
nguyện gửi Bộ quốc phòng, nếu đủ điều kiện và Bộ quốc phòng có nhu cầu sẽ được
điều động vào phục vụ trong quân đội 2 năm. Hết thời hạn 2 năm, nếu sinh viên tiếp
tục tình nguyện ở lại phục vụ trong quân đội, nếu quân đội có nhu cầu, thì được quyết
định chuyển sang sĩ quan thường trực hoặc quân nhân chuyên nghiệp theo diện bố trí
cán bộ để phục vụ quân đội lâu dài.
3. Chỉ tiêu đào tạo và số lượng xét tuyển theo các ngành đào tạo
STT Ngành đào tạo Chỉ tiêu Số lượng xét tuyển Ghi chú
1 Công nghệ thông tin 3 10
2 CNKT Điện, điện tử 5 15
3 CNKT Chế tạo máy 2 5
4 CNKT Cơ khí (Hàn) 2 5
5 CNKT Cơ điện tử 4 15
6 CNKT Ô tô 4 15
4. Quy trình tuyển chọn tại các đơn vị
- Lãnh đạo đơn vị thông báo kế hoạch, tiêu chuẩn tuyển chọn đến toàn thể nam
sinh viên Đại học K13 (khóa học 2015-2019) thuộc đơn vị quản lý. Cung cấp mẫu đơn
tình nguyện tham gia đào tạo SQDB cho sinh viên có nhu cầu.
- Căn cứ vào tiêu chuẩn, chỉ tiêu và số lượng tuyển chọn, lãnh đạo đơn vị lập danh
sách nam sinh viên đủ điều kiện về sức khỏe, dự kiến tốt nghiệp tháng 6/2019; tiếp nhận
đơn tình nguyện tham gia đào tạo SQDB của sinh viên (theo mẫu đơn và danh sách sinh
viên gửi kèm thông báo này). Gửi danh sách và đơn tình nguyện của sinh viên về Phòng
Thanh tra và Công tác sinh viên trước ngày 08/5/2019 (cả bản in và File mềm danh sách).
- Thông báo cho sinh viên trong danh sách tuyển chọn của đơn vị tập trung để
tham gia vòng sơ tuyển của Nhà trường dự kiến tổ chức vào Thứ 5 - Ngày 09/5/2019;
thời gian và địa điểm cụ thể xem trên Lịch công tác tuần 41của Nhà trường.
Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản
ánh về phòng Thanh tra và Công tác sinh viên để báo cáo Lãnh đạo trường./.
Nơi nhận:
- Các khoa CNTT, Đ-ĐT, CK, CKĐL;
Phòng HCQT, KHTV, ĐTĐH&SĐH;
BM GDTC-QP
- Lưu: VT, TT&CTSV.
 
KT HIỆU TRƯỞNG
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN TÌNH NGUYỆN
Tham gia đào tạo sĩ quan dự bị
 
Tên tôi là:.............................................................................................................
Sinh ngày:......................................................................................................... ...
Địa chỉ gia đình:.................................................................................................
Điện thoại DD..................................................... CĐ........................................
Sinh viên lớp:.................................. ngành đào tạo............................................
Khoa...............................................
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
Là một sinh viên đại học K13, khóa (2015-2019), sau khi nghiên cứu các tiêu
chuẩn và đối tượng tuyển chọn đi đào tạo Sĩ quan dự bị năm 2019, tôi nhận thấy
mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và xin tình nguyện đăng ký để được đi đào tạo Sĩ
quan dự bị đợt này.
Tôi nhận thức được rằng là một thanh niên, sinh viên trí thức muốn đem sức
lực, trí tuệ cống hiến cho xã hội nhiều nhất. Tôi biết rằng chính trong môi trường
quân đội là nơi thử thách, rèn luyện bản thân tốt nhất, vì thế tôi viết đơn này mong
được nhà trường tuyển chọn để tôi được thực hiện nghĩa vụ của mình.
Nếu được tuyển chọn tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt việc học tập, đào tạo theo
quy định của khóa học Sĩ quan dự bị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
...............ngày.............tháng......năm 2019