Thông báo về kế hoạch học lại, thi lại hàng năm cho sinh viên chính quy

Đăng ngày 16/02/2017 511 lượt xem

Trích điều 3 chương 2 về việc tổ chức học lại, thi lại theo quyết định số 193 ngày 12/1/2017 của Hiệu trưởng

Mỗi năm nhà trường tổ chức 3 đợt học lại cho sinh viên chính quy như sau:

Đợt 1: từ 20/9 đến 20/11 (sinh viên nộp tiền từ 15/9 đến 25/9)

Riêng SV năm cuối, được bố trí học lại đến 15/1 của năm sau để học lại các học phần của kỳ cuối trước khi xét điều kiện làm đồ án tốt nghiệp.

Đợt 2: từ 20/2 đến 20/4 (sinh viên nộp tiền từ 15/2 đến 25/2)

Đợt 3: từ 20/6 đến 25/7 (sinh viên nộp tiền từ 15/6 đến 25/6)